To forma gromadzenia i analizy danych zastanych, tzn. takich, które zostały wcześnie wytworzone w innym celu niż aktualne badanie. Często opiera się na przeszukaniu zasobów bibliotecznych i internetowych i przetworzeniu ich w określonym celu. Opracowanie oparte na analizie danych zastanych często ma wartość informacyjną wystarczającą do podejmowania decyzji menedżerskich, a jest znacznie tańsze niż zebranie danych pierwotnych. Wiele danych już istnieje w postaci rozproszonej, są generowane przez różne instytucje i gromadzone w różnych miejscach. Umiejętność dotarcia do nich i odpowiedniego przetworzenia nie tylko prowadzi do oszczędności, ale czasami jest jednym sposobem uzyskania pewnych danych, np. historycznych, niedostępnych w bieżących badaniach. Analizy desk research bywają stosowane jako pierwszy etap badawczy, mający na celu rozpoznanie aktualnego stanu wiedzy na dany temat. Są niezastąpione, kiedy potrzeba przetworzenia informacji przekrojowych, np. ciągów chronologicznych lub danych międzysektorowych.